Dure maaltijd of dikke knuffel? / Repas cher ou gros câlin?

De wereld van huisdieren is de laatste jaren veel veranderd – op vele vlakken ten goede: er wordt veel meer nagedacht, over verschillende items maar vooral over voeding.

En voeding…ja, daar zijn er enorme verschillen…je hebt grote voorstanders van droogvoeding (brok) en anderen zien alleen maar heil in vers voeding (bv KVV – kant en klare verse voeding).

Wat is er goed? Wat is er slecht? Moeilijk te zeggen – natuurlijk zijn er soorten voeding (zowel brok als vers) die omwille van hun hoogwaardige ingrediënten objectief de voorkeur zullen krijgen maar hier wil ik het niet over hebben. Er zijn voldoende workshops, lezingen en opleidingen over voeding te vinden. Ik wil het nu hebben over het algemene beeld dat we niet uit het oog mogen verliezen. En dan niet alleen naar het type hond en/of de behoeften van elk ras kijken maar naar een hondenleven algemeen.

Er zijn mensen die het financieel perfect aan kunnen om hun honden één van de duurdere merken hondenvoeding te geven – klinkt natuurlijk geweldig maar voor een hond draait het niet enkel om voeding. Ja, een goede hoogwaardige voeding zal vermoedelijk het gezondste zijn maar voor een hond – de trouwste vriend van de mens – is liefde, aandacht, algemene verzorging, deel van het gezin zijn en uitdaging net zo belangrijk.

Wat ben je met de perfecte maaltijd (brok of vers) als je hele dagen alleen in een hok of tuin zit? Wat ben je met het duurste speelgoed als er nooit aandacht aan jou besteed wordt en als er nooit met jou gespeeld wordt? Wat ben je met lessen bij dure therapeuten als je niet wordt begrepen om wie/wat je echt bent en wat je echt kan nl een levend cognitief wezen vol met liefde en vertrouwen en énorme mogelijkheden?

Is het zo erg als een hond een iets minder ideale maaltijd krijgt maar voor de rest wel alles doet waar sommige honden jaloers op zouden zijn? Lange wandelingen met veel gesnuffel, uitstapjes naar het strand bv, samen allerlei dingen doen, mee op reis mogen of op vakantie naar een top hotel/opvang mogen, zijn/haar eigen ding regelmatig mogen doen, mee bij het gezin in huis mogen en genieten van de huiselijke warmte of een goed groot geïsoleerd hok om de nachten gezellig buiten te vertoeven, voldoende lichamelijke oefening maar ook mentale uitdaging, knuffels en aandacht.

Er past een deksel op elk potje en ik ben er ook van overtuigd dat ondanks eventuele financiële onmogelijkheden er ook een zo goed mogelijk voer voor iedere hond is – een beetje improviseren, zoeken en compromissen sluiten maar alles is mogelijk.

Iedereen geïnteresseerd in goede voeding of een voeding die binnen hun beschikbare budget past, mag mij zeker een mailtje sturen. Zelf ben ik nog aan de 6 maanden opleiding tot voedingsdeskundige bezig maar elke vraag van jullie helpt me weer meer leren en ontdekken.

Foto met dank aan The Dog Company - Kloosterzande.

**********************************************************************

Le monde des animaux de compagnie a beaucoup changé au cours des dernières années - dans de nombreux domaines pour de bon: on pense plus aux différentes choses, mais sûrtout à la nutrition.

Et la nutrition...oui, il y des différences énormes...vous avez de grands défenseurs des croquettes et d'autres ne voient que le salut dans l'alimentation à base de viande crue.

Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Difficile à dire - bien sûr, il y a des types d'alimentations (croquettes et viande crue - les deux) qui seront préférés pour leurs ingrédients de haute qualité, mais je ne veux pas en parler ici. Il y a assez d'ateliers, de conférences et de formations sur la nutrition. Je veux parler de l'image générale que nous ne devrions pas perdre de vue. Et pas seulement le type de chien et / ou les besoins de chaque race, mais en regardant la vie de chien en général.

Il y a des gens qui sont financièrement capables de donner à leurs chiens l'une des marques les plus chères de nourriture pour chiens - c'est bien sûr très bon, mais pour un chien, il ne s'agit pas seulement de l'alimentation. Oui, une bonne alimentation de haute qualité sera probablement la plus saine, mais pour un chien - l'ami loyal de l'homme - l'amour, l'attention, les soins généraux, être une partie de la famille et les défis physiques et mentals sont tous aussi importants.

Qu'en est-il du repas parfait (croquettes ou viande crue) si vous passez toute la journée dans une cage ou un jardin? Qu'en est-il des jouets les plus chers si personne ne vous jamais faites attention et ne joue jamais avec vous? Quelle importance ont des leçons avec des thérapeutes chers si vous n'êtes pas comprené pour qui vous êtes vraiment et pour ce que vous pouvez vraiment être: un être cognitif vivant rempli d'amour et de confiance et avec de possibilités inégalées?

Est-ce si mauvais si un chien recoit un repas un peu moins idéal mais pour le reste, il fait toutes les choses dont certains chiens en serions jaloux? De longues promenades avec beaucoup de reniflements, des sorties à la plage par example, faire toutes sortes de choses ensemble, accompagner la famille en voyage ou faire des vacances dans un hôtel / refuge renommé, faire tout il veut régulièrement, être autorisé de vivre dans la maison de famille et profiter de la chaleur de la maison ou une niche bien isolée pour passer les nuits confortables à l'extérieure, beaucoup d'exercice physique, mais aussi les défis mentals, des câlins et de l'attention.

Chaque pot à son couvercle et je suis convaincu que malgré toutes les impossibilités financières, il y a aussi la meilleure alimentation possible pour chaque chien - un peu d'improvisation, de recherche et de compromis mais tout est possible.

Toute personne intéressée à la nutrition des chiens ou à une alimentation qui correspond à leur budget disponible peut certainement m'envoyer un email. Je suis encore en train de suivre un cours de 6 mois de nutritioniste pour chiens, mais chaque question de vous m'aide à apprendre et à découvrir.

Photo avec merci à The Dog Company - Kloosterzande.

 

Wendy, 6 november 2017