Algemene voorwaarden

 1. Definities

Product: dit zijn de artikelen die op de website of reclame materiaal van BellyPet worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: voeding, snacks, ...
Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die onze website of lokaties bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft alsook elke bezoeker van onze website. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord van de ouders of voogd hebben.

 1. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen BellyPet en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. BellyPet heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website en reclame materiaal te wijzigen.

2.3. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

2.4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2.5. Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.6. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

 1. Prijzen

3.1. Alle op de website of reclame materiaal vermelde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, BellyPet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

3.3. Na eventuele aanpassing van de prijzen worden alle eerdere prijzen vermeld op reclame materiaal of websites ongeldig.

3.4. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 1. Betaling

Bij BellyPet kan u cash of via overschrijving betalen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar “Hoe werkt het? op onze website.

 1. Levering

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend bij bestelling hoger dan 100 euro én met leveradres in Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Verrebroek en Kieldrecht.

5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal BellyPet de bestelling zo spoedig mogelijk behandelen.  

5.3. BellyPet behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van BellyPet. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. In geval van levering aan huis is BellyPet niet aansprakelijk als u een ander leveradres opgeeft en er iets fout loopt. Probeer thuis te zijn als er een levering gepland zou zijn.

5.5. BellyPet heeft een zeer beperkte voorraad om te vermijden dat er producten dichtbij de vervaldatum in stock zouden blijven. Daarom werkt BellyPet met wekelijkse bestellijsten. De wekelijkse leveringen (altijd iets meer dan 1 week volgend op de bestelling) zijn natuurlijk afhankelijk van de voorraad van de groothandels.  BellyPet zal u zo snel mogelijk goed informeren over al dan niet in voorraad zijn van de bestelde producten. Is een overeenkomst tot stand gekomen, maar zijn de bestelde artikelen bij onze leveranciers desondanks niet binnen de rechtmatige termijn leverbaar, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

 1. Retour

6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BellyPet retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan BellyPet. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4. Indien u na afloop van de in 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan BellyPet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.

6.6. Indien u een bedrag betaald heeft, zal BellyPet dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.7. BellyPet kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien BellyPet dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (waaronder alle diepvriesproducten).

 1. Garantie

BellyPet hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar op voorwaarde dat het gebrek niet te wijten is aa nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Deze termijn gaat in op het moment van aflevering bij de koper of afhaling door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. BellyPet kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. BellyPet is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten. BellyPet is ook nooit aansprakelijk voor de eventuele gezondheidstoestand van uw hond/kat door onze producten.

8.4. BellyPet is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

 1. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot BellyPet. U kan ons contacteren via onze contact pagina. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan u zich wenden tot Stichting GeschilOnline, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

 1. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van BellyPet vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

 1. Privacy

11.1. Wanneer u via onze website bestelt, heeft u  een aantal persoonlijke gegevens opgegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen en voor het versturen van nieuwigheden en informatie over ons bedrijf. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan andere organisaties al dan niet met commerciële doeleinden.

 1. Bedrijfsgegevens

Métima VOF
Smishoekstraat 65
9170 Meerdonk

BE 0843 404 409